Polityka prywatności

(HUMANPOWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi)

 

I. Słowniczek

 
Administrator spółka działającą pod firmą: HUMANPOWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-441), przy Al. Tadeusza Kościuszki 103/ 105, NIP: 725-20-84-856
Raport raport z badania pt.: „Praca, Moc, Energia w polskich firmach”
Badanie cykl projektu badawczego Administratora pod nazwą: „Praca Moc Energia w polskich firmach. Siedem obszarów, które wpływają na efektywność organizacji”
Partnerzy podmioty współpracujące z Administratorem, które są partnerami projektu dotyczącego Badania, na podstawie umów partnerskich zawartych z Administratorem, którego efektem jest Raport
Dane Osobowe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) – zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO
Serwis Strona internetowa Administratora: www.humanpower.pl
Użytkownik osoba fizyczna lub osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług oferowanych przez Administratora lub Partnerów za pośrednictwem Serwisu lub innymi drogami, np. poprzez kontakt e-mailowy
Polityka polityka prywatności
Przetwarzanie operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 

II. Informacje Wstępne – dane kontaktowe; zakres usług

 
 1. Administrator przywiązuje dużą wagę do prywatności Użytkowników, a także do prywatności swoich Zleceniobiorców oraz Kontrahentów, jak i Partnerów i w związku z tym w pełni wdrożył w niniejszym zakresie wymogi RODO – zgodnie z jego art. 25 i 32 wprowadzając również Politykę.
 2. Jeżeli nie akceptują Państwo zasad opisanych w niniejszej Polityce – proszę o niekorzystanie z usług Administratora oraz o opuszczenie Serwisu.
 3. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z Administratorem.
 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy także:
  • pod numerem telefonu: +48 571426600,
  • pod adresem e-mail: hello@humanpower.pl,
  • listownie na adres: HUMANPOWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Tadeusza Kościuszki 103/ 105, 90-441 Łódź.
 5. Polityka określa zasady świadczenia usług przez Administratora lub Partnerów na rzecz Użytkowników, w tym takich, które polegają na umożliwieniu im korzystania z usługi pobraniowej (np. pobranie Raportu) oraz zasady oferowania bezpośredniego produktów lub usług Użytkownikowi przez Administratora lub Partnerów.
 6. Użytkownik, aby mógł skorzystać z Serwisu i oferowanych tam usług, powinien korzystać z komputera z dostępem do sieci – Internet, ze standardowym systemem operacyjnym, posiadać adres e-mail, dostęp do przeglądarki internetowej oraz program obsługujący pliki w formacie pdf.
 7. Formularz wraz z Klauzulą informacyjną, który znajduje się przy danej usłudze, (np. Raporcie) jest jednocześnie ofertą Administratora na świadczenie usługi pobraniowej, wystosowaną do Użytkownika (np. pobranie Raportu).
 8. Zasady korzystania z usług są każdorazowo określone w danym formularzu i Klauzuli informacyjnej, który Użytkownik musi wypełnić podając wskazane tam dane, aby skorzystać z usługi. W przypadku, gdy nie jest pobierana opłata pieniężna, konieczna jest dla skorzystania z usługi przez Użytkownika zgoda na przesyłanie mu przez Administratora lub Partnerów, na podany przez Użytkownika adres e-mail, ofert i innych materiałów marketingowych.
 

III. Cele, podstawy i retencja przetwarzania Danych Osobowych

 
Cel Podstawa prawna Wymiar zgody Okres Przetwarzania
świadczenie usług pobraniowych(np. udostępnienie Raportu)dla Użytkownikówprzez Administratoralub Partnerów art. 6 ust. 1lit. a RODO niezbędna do wykonania usługi, oferowanej przez Serwis lub innymi formami komunikacji,np. poprzez e-mail do czasu wycofania zgody
Oferowanie bezpośrednie produktów i usług Użytkownikom  przez Administratoralub Partnerów art. 6 ust. 1lit. f RODO dobrowolna, jednak konieczna dla realizacji usług oferowanych w Serwisie do czasu wycofania zgody
realizacja praw i obowiązków wynikających z zawartych umów pomiędzy Administratorem a Zleceniobiorcamilub Kontrahentamilub Partnerami art. 6 ust. 1lit. a RODO dobrowolna do czasu wycofania zgody; w wyjątkowych przypadkach   (np. związanych  z obowiązkami składkowymilub podatkowymi) – przez okres ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami